sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Regulaminy Konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Myślenicach

Regulamin

V Powiatowego Konkursu Fotograficznego

im. Andrzeja Ślósarza

 „Piękno witraży w architekturze sakralnej dekanatu myślenickiego”

 

1.Postanowienia ogólne

 

·         Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego

·         Zadaniem uczestnika jest wykonanie i dostarczenie maksymalnie trzech zdjęć zgodnych z tematyką konkursu

·         Laureaci i finaliści etapu powiatowego konkursu zobowiązani są do dostarczenia zdjęć w formie elektronicznej na opisanej płycie CD w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach

·         Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

·         Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

2. Cele

·         Propagowanie wartości chrześcijańskich

·         Uwrażliwienie na piękno architektury sakralnej

·         Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczestników

·         Dokumentowanie architektury sakralnej  dekanatu myślenickiego

3. Zasady uczestnictwa

·         Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu myślenickiego

·         Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny i etap powiatowy

·         Szkolna komisja konkursowa wyłania laureatów etapu szkolnego konkursu i przesyła do organizatora prace maksymalnie dziesięciu  uczniów

·         Komisja etapu powiatowego wyłoni laureatów i finalistów konkursu

·         Konkurs odbywać się będzie w kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

- uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

- uczniowie pozostałych rodzajów szkół

·         Forma pracy – zdjęcia o wymiarach 20 x 30 cm

·         Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia

·         Każde zdjęcie  musi zawierać na odwrocie przyklejoną metryczkę

·         Konkurs przewiduje wyłącznie prace autorskie indywidualnych osób

 

4.Czas trwania konkursu

·         Termin nadsyłania prac upływa 13 października 2023 r. Decyduje data wpływu pracy do jednego z organizatorów na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice (z dopiskiem – konkurs).

·         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2023 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.sp3myslenice.edu.pl

5.Praca musi zawierać naklejoną na odwrocie każdego zdjęcia metryczkę :

imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………...

miejsce wykonania zdęcia……………………………………………………………..

kategoria ……………………………………………………………………………….

nazwa szkoły……………………………………………………………………………  

adres szkoły……………………………………………………………………………..

numer telefonu………………………….    klasa……………………………………….,

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ……………………………………………………………………………………………

·         Podpisane oświadczenie, w przypadku osób niepełnoletnich - podpisy rodziców lub opiekunów prawnych: „Oświadczam, że jestem autorem pracy przedstawionej do V Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Piękno witraży w architekturze sakralnej dekanatu myślenickiego”  i przekazuję  w pełni swoje prawa autorskie na rzecz organizatorów konkursu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna).

 

·         …………………………………………………………………………………………

 

·         Podpis autora pracy, w przypadku osób niepełnoletnich  jego prawnych opiekunów

 

…………………………………………………………………………………………...

Podpis nauczyciela

 

5. Obowiązki i prawa organizatorów

·         Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy przechodzą na rzecz organizatorów, mogą być one wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez zgody ich autorów

·         Przez fakt uczestnictwa w konkursie i nadesłania pracy, jej autor/ prawny opiekun autora jednocześnie wyraża zgodę na przejście autorskich praw majątkowych  i własności egzemplarz pracy na rzecz organizatorów konkursu.

·         Przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Członkowie jury zostaną powołani przez organizatorów konkursu

 

·         Decyzje jury konkursu są ostateczne i nieodwołalne

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

XX  EDYCJI  POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

  1. Cel konkursu:

·         zainteresowanie młodzieży literaturą piękną,

·         pielęgnowanie zamiłowania do pięknego czytania,

·         propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

 

  1. Organizatorzy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W MYŚLENICACH

 

  1. Uczestnictwo:

·         w  konkursie biorą udział uczniowie klas VII i VIII SP z  powiatu myślenickiego (do 4 osób z jednej  szkoły; szkoły powyżej 300 uczniów mogą zgłosić do 5 kandydatów)

·          uczniowie przygotowują wybrane przez siebie fragmenty dowolnego tekstu       A. Fredry  (nie więcej niż 30 linijek)

·         zgłoszenia uczestnictwa do dnia  28.04.2023r.  tylko drogą elektroniczną (koniecznie podać: dane ucznia i opiekuna przygotowującego dziecko do konkursu).           

                       * e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

  1. Miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

             ul. S. Pardyaka  26,  32 – 400 Myślenice

 

  1. Termin konkursu: 12.05.2023 r.(piątek)  godz. 9.00

 

  1. Przebieg konkursu:

a)      Etap szkolny- każda szkoła biorąca udział w konkursie na terenie swojej placówki szkoła wyłania 4 lub 5 uczestników

b)      Etap powiatowy- przesłuchanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach po uprzednim zgłoszeniu szkoły do konkursu

 

  1. Przebieg etapu powiatowego:

·         Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli- opiekunów przyjeżdżających z dziećmi na konkurs, uczestnictwo w konkursie ucznia jest równoważne z wyrażeniem zgody nauczyciela na pracę w komisji konkursowej,

·         Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie własnego tekstu,

·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skracania liczby czytanych wersów,

·         Kolejność wystąpień uczniów zostanie ustalona w drodze losowania,  

 

  1. Nagrody:

Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni. Komisja konkursowa przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce uczestnikom, którzy uzyskali największą ilość punktów możliwych do zdobycia. Jednocześnie te osoby uzyskują tytuł laureata, dyplom i nagrodę rzeczową.

  

  1. Inne:

Koszty przejazdu na konkurs pokrywają uczestnicy.

  

  Kontakt w sprawie konkursu:

 

Lidia Lijewska-Karp tel. do szkoły  12 272 16 65

Paulina Guzik  tel. do szkoły 12 272 16 65

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ  DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

REGULAMIN 

XX    POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 

 

Paweł Edmund Strzelecki - polski podróżnik, badacz, odkrywca i filantrop”

 

W 2023 r. przypada 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego wybitnego geografa, odkrywcy, pierwszego Polaka, który okrążył samodzielnie kulę ziemską.  Strzelecki badał tereny Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Dokonał tam wielu odkryć, a najwyższy szczyt kontynentu australijskiego nazwał Górą Kościuszki (Mount Kosciuszko).  Odkrył i nazwał także najżyźniejszy rejon rolniczy Australii – Gippsland. Po powrocie do Europy zamieszkał w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został członkiem prestiżowych towarzystw naukowych i angażował się  w działania dobroczynne. Sejm RP przekonany o wyjątkowym dorobku badacza, ustanowił 2023 Rokiem 7 wybitnych Polaków, wśród nich znalazł się Paweł Edmund Strzelecki.

 Pragniemy włączyć się w ogólnopolskie uroczystości związane z upamiętnieniem tego wielkiego człowieka i poświęcamy Mu tegoroczną edycję  Powiatowego Konkursu Historycznego.

Cel konkursu to popularyzowanie wiedzy  na temat  szerokiej działalności Pawła Edmunda Strzeleckiego.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych powiatu myślenickiego.

Organizatorem konkursu na etapie powiatowym jest nauczyciel historii Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach mgr  Monika Lijewska – Wyroba.

ORGANIZACJA KONKURSU

Uczniowie przygotują pisemną pracę na temat: Paweł Edmund Strzelecki - polski podróżnik, badacz, odkrywca i filantrop.

Praca musi spełniać następujące warunki:

a)       objętość  nie może przekraczać 15 stron maszynopisu,

b)       powinna zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, źródeł, stron internetowych itp., które autor wykorzystuje w pracy,

Pracę należy koniecznie opatrzyć pseudonimem oraz dołączyć do niej kopertę z imieniem
i nazwiskiem ucznia, klasą, szkołą oraz nazwiskiem nauczyciela prowadzącego.

 

Literatura pomocnicza do wyboru:

·         Będkowski M., Polacy na krańcach świata: XIX wiek, Promohistoria–Wydawnictwo CM, Warszawa 2018

·         Oficjalna strona stowarzyszenia Mt Kosciuszko Incorporated, http://www.mtkosciuszko.org.au, dostęp: 8.11.2021

·         Paszkowski L., Strzelecki Paweł Edmund, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 44, Wydawnictwo PAN, Warszawa–Kraków 2006–2007

·         Słabczyński W., Polscy podróżnicy i odkrywcy, PWN, Warszawa 1988

·         Strzelecki P.E., Pisma Wybrane, oprac. W. Słabczyński, PWN, Warszawa 1960

 

Komisja oceniająca pracę zwraca uwagę na następujące kryteria:

a)      zgodność  z tematyką konkursu – (0-5pkt.)

b)      zawartość merytoryczna – (0-10pkt.)

c)      kompozycja, estetyka – (0-3pkt.)

d)     oryginalność ujęcia tematu – (0-3pkt.)

e)      styl i język – (0-3pkt.)

 

Każda szkoła może nadesłać do 5 prac w terminie do  28 IV 2023r.  na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

Ul. Stanisława Pardyaka 26

32-400 Myślenice

 

Przysłanie większej ilości prac z jednej szkoły spowoduje ich dyskwalifikację.

Rozstrzygnięcie  konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 30 V 2023r.
o godzinie 9.00
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy i terminu rozdania nagród.

Komisja konkursowa przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce uczestnikom, którzy uzyskali największą ilość punktów możliwych do zdobycia. Jednocześnie te osoby uzyskują tytuł laureata, dyplom i nagrodę rzeczową.

Dodatkowych informacji udzielają:

M. Lijewska-Wyroba             tel. do szkoły 12 272 16 65