sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE: 

 Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice na rok szkolny 2024/2025

1.  1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2017 r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 2.     Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 11 szkół podstawowych samodzielnych  i 7 szkół podstawowych w zespołach.

 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji  oraz dokumenty potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.      

 

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

      w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV - oddziały sportowe oraz klasa I - oddział integracyjny,

w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I - oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

4.     Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

 

Myślenice dnia; 31 stycznia 2024 r.