sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Cel i tematyka konkursu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (dalej: „Organizator”) ogłasza konkurs fotograficzny (dalej: „Konkurs") pt. „Myślenickie Skarby".

Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do dostrzeżenia piękna gminy Myślenice jako „Małej Ojczyzny”.

Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.

2. Przedmiotem fotografii może być natura lub architektura terenu gminy Myślenice. 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie

zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

Zasady uczestnictwa

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw

zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć,

tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Wszystkie fotografie powinny być zatytułowane (tytuł zdjęcia należy

umieścić pod zdjęciem).

3. Oryginalne fotografie mają być wydrukowane na papierze fotograficznym, mogą być w dowolnym formacie. 

4. Prace należy dostarczyć do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2021 roku.

Każda fotografia musi być opisana na odwrocie:

- KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. ANDRZEJA ŚLÓSARZA  

- Tytuł zdjęcia lub zestawu,

- Imię i nazwisko ucznia, 

- Klasa, do której uczęszcza.

5. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

6. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści:

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia lub zestawu pod tytułem:

........................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych

prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie,

wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii

w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości,

zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa

w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,

zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM),

wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego

Konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 ……………………………………………….

  Czytelny podpis 

7. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć

pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach

związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko oraz wiek dziecka

w konkursie fotograficznym „Myślenickie skarby” organizowanym przez Szkołę Podstawową

nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych

osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”

……………………………………………….

 czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Nagrody

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz facebook.

Komisja oceniająca

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury

będą ostateczne.

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę 

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

a) kryteria merytoryczne,

b) wartość artystyczną,

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora

poprzez stronę szkoły, stronę facebook.

6. Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym

24.06.2021r. na stronie internetowej Organizatora , oraz stronie facebook.

7. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie

umieszczony na stronie internetowej Organizatora.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pani: mgr Ewa Łazoryk , mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok