sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

I POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne

·         Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego

·         Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

·         Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

2. Cele

·         Szerzenie kultu Matki Boskiej Myślenickiej

·         Upamiętnienie obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej

·         Propagowanie wartości chrześcijańskich

·         Uwrażliwienie na piękno architektury sakralnej

·         Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczestników

3.Zasady uczestnictwa

·         Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu myślenickiego oraz osób dorosłych

·         Konkurs odbywać się będzie w kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

- uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

- uczniowie pozostałych rodzajów szkół

- osoby dorosłe

·         Forma pracy – zdjęcia o wymiarach 20 x 30 cm

·         Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć

·         Konkurs przewiduje prace indywidualnych osób

 4.Czas trwania konkursu

·         Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2019 r. Decyduje data wpływu pracy do jednego z organizatorów na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice (z dopiskiem – konkurs).

·         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 października 2019 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.sp3myslenice.edu.pl

 5.Praca musi zawierać dołączoną metryczkę :

 imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………...

 kategoria ……………………………………………………………………………….

 nazwa szkoły…………………………………………………………………………  

 adres szkoły……………………………………………………………………………..

numer telefonu…………………………. klasa……………………………………….,

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna (dotyczy uczniów) …………………………………………………………………………………………..

 

- Imię i nazwisko, adres, numer telefonu (dotyczy osób dorosłych) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

·         Podpisane oświadczenie, w przypadku osób niepełnoletnich - podpisy rodziców lub opiekunów prawnych:„Oświadczam, że jestem autorem pracy przedstawionej do I Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach w obiektywie”  i przekazuję  w pełni swoje prawa autorskie na rzecz organizatorów konkursu oraz wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, w przypadku uczniów dodatkowo nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela.

·         W przypadku nauczyciela – imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia).

 

…………………………………………………………………………………………

 Podpis autora pracy, w przypadku osób niepełnoletnich  jego prawnych opiekunów

 

…………………………………………………………………………………………...

Podpis nauczyciela

 

5.Obowiązki i prawa organizatorów

·         Z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy przechodzą na rzecz organizatorów, mogą być one wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez zgody ich autorów

·         Przez fakt uczestnictwa w konkursie i nadesłania pracy, jej autor/ prawny opiekun autora jednocześnie wyraża zgodę na przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarz pracy na rzecz organizatorów konkursu.

·         Przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Członkowie jury zostaną powołani przez organizatorów konkursu

·         Decyzje jury konkursu są ostateczne i nieodwołalne

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok